Müügilepingust taganemine ja kauba tagastamine

HC PRO AS-il on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust sanktsioonideta taganeda ja jätta teenus osutamata või tellitud kaup üle andmata järgmistel juhtudel:
– Kaup on laost otsa lõppenud
– Kauba hinda või omadusi on e-poes valesti kuvatud e-poe süsteemivea tõttu.

Kui HC PRO AS’il ei ole võimalik e-poes esitatud tellimust täita, teavitatakse sellest Ostjat tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või e-posti aadressi kaudu 2. tööpäeva jooksul. Ostja poolt tasutud ettemaks tagastatakse 3. tööpäeva jooksul, kui ei ole Ostjaga kokku lepitud teisiti.

Kauba nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Ostjal õigus nõuda HC PRO AS'ilt kauba asendamist nõuetele vastava ja/või puudusteta kauba vastu või taganeda müügilepingust ja tagastada nõuetele mittevastav kaup HC PRO AS’i kulul. Ostetud kaupa ei saa tagastada, kui see on valmistatud Ostja isiklikke vajadusi arvestades ja Ostja esitatud tingimuste kohaselt.

HC PRO AS ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud:

– juhendile märgitud ja/või soovitustele mittevastava kasutamise tõttu;

– juhendile ja/või soovitustele mittevastava säilitamise tõttu Ostja poolt;

– Ostja poolt tahtlikult või tahtmatult põhjustatud kahjustuste tõttu;

Tarbijalemüügi puhul rakenduvad müügilepingust taganemisele ja nõuetele mittevastava toote tagastamisele võlaõigusseaduse vastavad sätted. Toidukaubale ei laiene 14 päeva jooksul müügilepingust taganemise õigus toiduhügieenilistel põhjustel ning HC PRO AS ei saa tagasivõetud kaupa uuesti müüki panna.

Müügilepingust taganemisega on HC PRO AS nõus vaid juhtumitel, kus kauba kohta esitatud info ei ole olnud õige või kliendile on saadetud tellimusele mittevastav kaup. Ostjal tuleb kauba kättesaamisest 3 tööpäeva jooksul saata vabas vormis avaldus HC PRO AS e-posti aadressile [email protected]. Vabas vormis avaldus peab sisaldama infot tagastatava kauba, tagastamise põhjuse ja tellimusnumbri kohta.

Nõuetele mittevastava kauba tagastamise korral kantakse kauba eest tasutud summa koos tagastamise transpordi maksumusega Ostja pangaarvele (Samale, millelt tellimus algselt tasuti) hiljemalt 5 päeva jooksul alates tellimusest taganemise teate saamisest, eeldusel, et tagastatud kaup on jõudnud HC PRO AS'i.

Kui pärast kauba tagastamist on HC PRO AS'i poolt teostatud kauba seisukorra kontrolli tulemusena selgunud, et tagastamisele kuulunud kaup on kasutatud või selle seisukord on halvenenud, tuleb Ostjal hüvitada asja väärtuse vähenemine. HC PRO AS võib esitada sellekohase nõude 30 päeva jooksul alates toote tagastamisest ja Ostja on kohustatud toote väärtuse vähenemise hüvitama.

Juhul, kui Ostja ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Ostjal õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Ostja ja HC PRO AS'i vahel, va. juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.

Krediitkaardimaksete puhul tehakse raha tagastused ainult samale kaardile, millelt makse sooritati.

Vastutus

HC PRO AS vastutab Ostja ees ja Ostja vastutab HC PRO AS’i ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

HC PRO AS on isikuandmete vastutav töötleja, HC PRO AS edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Esto AS-le.

HC PRO AS ja Ostja vahel e-poest toodete ostmisel tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Ostjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse või esitada kaebus tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu. Komisjoni pöördumine on tarbijale tasuta ning tehingu väärtus peab olema üle 20 euro. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.